تبلیغات
★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★ - سواااااااااااال............خواهشاااااااااااااجواب بدین

★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★

خدای عزیزم! ای آرامش دهنده! این جسم خسته و روح پر جراحت! تو را سپاس که هزاران بهانه دستم می دهی و هزاران راه پیش پایم می گذاری